تصاویر نمونه کارهای دانشپذیران دوره های آموزشی

تبلیغ ما نتایج کار ما است …

نمونه کار دانشپذیر دوره طراحی سخت افزار مبتنی بر FPGA

طراحی کامل سخت افزار مبتنی بر تراشه های:

XC3S400, STM32F103RET6, FT232RL, IS61LV25616

مهندس پوریا خرمیار

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره طراحی سخت افزار مبتنی بر FPGA

سخت افزار کنترلی و صنعتی مبتنی بر تراشه های:

XC6SLX9, STM32F407, MAX1436, W25Q128, FT2232H, SD CARD, KS0108

مهندس یاسین کاظمی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

سخت افزار کنترلی و صنعتی مبتنی STM32F103RET6

مهندس پارسا زیرک

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

کنترل و نمایش دور موتور بنزینی

مهندس مهدی حجارها

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کارهای دانشپذیر دوره مهارت پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

سخت افزار کنترلی و صنعتی مبتنی بر تراشه های:

ATMega128, STM32F103RET6, SIM800C, ESP8266, DS3231, L298, 24C512

مهندس یاسین کاظمی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

کنترل موتور DC با نرم افزار گرافیکی با Python

خانم مهندس فلاتی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های ARM, FPGA

سخت افزار کنترلی و صنعتی تجاری شده مبتنی بر تراشه های:

STM32F407, XC6SLX9, MAX1436, FT2232H, W25Q128

مهندس یاسین کاظمی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

سخت افزار کنترلی کاملا صنعتی مبتنی بر STM32F103RET6

مهندس پارسا زیرک

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره طراحی سخت افزار مبتنی بر FPGA

طراحی کامل سخت افزار های شامل تراشه های:

XC95288XL

XC3S400, XCF02S, LPC1768, IS61LV25616, FT232RL

XC6SLX9, XCF04S, AD7705

مهندس پویا عباداللهی واحد

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

پردازش و تحلیل صوت با Python

مهندس پوریا خرمیار

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرهای

سخت افزار مبتنی بر تراشه های ATMega128 و STM32F103RET6

خانم مهندس خراسانی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

سخت افزار مبتنی بر تراشه های:

XC6SLX9, STM32F429, IS61LV25616, FT2232H

مهندس امید بسطامی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

نرم افزار دستگاه عابر بانک شهر با Python

مهندس غمگسار

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

اینورتر تک فاز به سه فاز ۴۰۰ هرتز ۱۱۵ ولت

مهندس امید بسطامی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

دور سنج موتور بنزینی و نمایش دمای موتور مبتنی بر STM32F103RET6

مهندس مهدی حجارها

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

سخت افزار آموزشی مبتنی EPM7128

مهندس امید بسطامی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

نرم افزار دستگاه عابر بانک پارسیان با Python

مهندس پوریا خرمیار

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره های C, AVR, ARM, FPGA, Altium Designer

سخت افزار تجاری شده مبتنی STM32F103RET6

مهندس امید بسطامی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

کنترل اشیا با رابط گرافیکی با Python

دکتر زاهدی پور

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره طراحی سخت افزار مبتنی بر FPGA

طراحی کامل سخت افزار شامل تراشه های:

XC3S400, XCF02S, LPC1768, IS61LV25616, FT232RL

مهندس حامد مهربان

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره طراحی سخت افزار مبتنی بر FPGA

سخت افزار مبتنی بر XC95288XL

مهندس کامران تاران

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

کنترل اشیا با رابط گرافیکی با Python

مهندس کمانگر

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

سخت افزار کنترلی مبتنی بر STM32F103RET6

مهندس محمد نثاری مقدم

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

کنترل موتور DC با رابط گرافیکی با Python

مهندس فتحی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

سخت افزار کنترلی مبتنی بر ATMega128 و برد Raspberry Pi

مهندس کامران تاران

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

کنترل موتور DC با رابط گرافیکی با Python

خانم مهندس آسترکی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

سخت افزار کنترلی مبتنی بر ATMega128

مهندس مجید حیدری

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره طراحی برد مبتنی بر FPGA

سخت افزار مبتنی بر XC95288XL

مهندس علیرضا یزدانی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

نرم افزار دستگاه عابر بانک اقتصاد نوین با Python

مهندس کمانگر

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره C, AVR, ARM, Altium Designer

سخت افزار کنترلی مبتنی بر ATMega128

مهندس غمگسار

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره مهارت های پیاده سازی سخت افزاری با میکروکنترلرها

سخت افزار کنترلی مبتنی بر ATMega128

مهندس بیدل

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره C, AVR, ARM, Altium Designer

برد تغذیه چند منظوره

مهندس محسن مونسیان

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

نرم افزار عابر بانک دی با Python

مهندس سجاد سالم

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره C, AVR, ARM, Altium Designer

سخت افزار کنترلی مبتنی بر ATMega128

مهندس امین خلیل آقایی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره طراحی فیبرهای مدارچاپی با نرم افزار Altium Designer

مهندس محسن فیض الهی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیر دوره سیستم عامل های نهفته با برد Raspberry Pi

نرم افزار دستگاه عابر بانک شهر با Python

مهندس شکیب کرمی

مدرس: مهندس حمید نجفی

نمونه کار دانشپذیران دوره طراحی سخت مبتنی بر FPGA

طراحی کامل سخت افزار های شامل تراشه های:

 XC95288XL

XC3S400, XCF02S, LPC1768, IS61LV25616, FT232RL

XC6SLX9, XCF04S, AD7705

مدرس: مهندس حمید نجفی